Daftar Mata Pelajaran Jenjang IM/MA

A. Pendidikan Agama Islam

Al-Qur’an dan Hadits

Tafsir

 1. Tafsir Al-Qur’an
 2. Ulumul Qur’an

Hadits

 1. Hadits
 2. Mustolah Hadits

Fiqih

 1. Fiqih
 2. Ushul Fiqih

Akidah Akhlaq

 1. Tauhid
 2. Akhlaq

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

 1. Sirah/Tarikh

B. Muatan Lokal (Mulok) PAI

Al-Qur’an Hadits

 1. Tahfizh
 2. Turuq/Tathbiq Tadris

Akidah Akhlaq

 1. Fiqih Da’wah

Fiqih

 1. Faraid

C. Bahasa Arab

 1. Nahwu
 2. Muthola’ah

D. Muatan Lokal Bahasa Arab

 1. Ta’bir
 2. Balaghah
 3. Adab Nushush
 4. Tadrib Lughowi
 5. Shorof
 6. Qira’ah
 7. Tadribat AA

E. Umum Wajib A

 1. Bahasa Indonesia
 2. Bahasa Inggris
 3. Matematika
 4. Pendidikan Kwarganegaraan dan Sejarah Indonesia
 5. Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi)
 6. Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu (Fisika, Biologi, dan Kimia)

F. Umum Wajib B

 1. Seni Budaya / Tajwid
 2. TIK dan Keterampilan / Prakarya
 3. Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan